บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เอ็นจิเนียริ่ง 2001 (ประเทศไทย) จำกัด

จากความรู้ความชํานาญและเทคโนโลยี
ซึ่งเราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านวิศวกรรมมาเป็นเวลายาวนานจากประเทศญี่ปุ่น
บริการของเราจะสะท้อนถึงความเป็นเลิศในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน


บริการเกี่ยวกับวิศวกรรมทั่วไปด้านการก่อสร้างโรงงานรวมไปถึงอุปกรณ์ อาคาร ไฟฟ้า สาธารณูปโภค และระบบบําบัดน้ำเสีย

          งานโยธา                    งานไฟฟ้าและเครื่องมือวัด         งานเครื่องกลและเครืองมือวัด          งานเครื่องบรรจุอัตโนมัติ             งานด้านความปลอดภัย