โครงการงานปรับปรุงสายการผลิต โรงงานที่จังหวัดอยุธยา
สถานที่ตั้งจังหวัดอยุธยา ประเทศไทย
ลูกค้าบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรซเซ่น ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
กำหนดแล้วเสร็จพฤศจิกายน 2555
รื้อถอนสายการผลิตเก่า การวางแผนทั่วไป ปรับปรุงตัวอาคาร
สาธารณูปโภคระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ งานวางท่อ ระบบไฟฟ้า งานติดตั้งอุปกรณ์
งานบริหารการก่อสร้าง งานบริหารความปลอดภัย
รื้อถอนและก่อสร้างสายการผลิตขึ้นมาใหม่หลังได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรซเซ่น ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อสร้างระบบ 2 สายการผลิต
ที่มีขนาดกะทัดรัด สร้างกำลังการผลิตและผลประกอบการได้สูงกว่าเดิม
โดยการลดจำนวนผลิตภัณฑ์ลงจาก 23 ชนิดเหลือเพียง 2 ชนิด อันได้แก่ ไก่นุ่มทอดแช่แข็ง
ผลิตภัณฑ์หลักสำหรับจำหน่ายในตลาดค้าปลีกในประเทศญี่ปุ่น และผลิตภัณฑ์เกี๊ยวซ่า
สำหรับการส่งออกไปยังยุโรปและเอเชีย AFT ยังได้มีการสำรองกำลังการผลิตและพื้นที่ใช้สอย
สำหรับรองรับความเจริญเติบโตของการผลิตในอนาคต

กำลังการผลิต: ประมาณ 7,000 ตันต่อปี
อาคาร: ประมาณ 12,080 ตารางเมตร
เงินลงทุนทั้งสิ้น: 694 ล้านบาท (ประมาณ 23.3 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ)