บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เอ็นจิเนียริ่ง 2001 (ประเทศไทย) จํากัด

AJINOMOTO ENGINEERING 2001 (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เอ็นจิเนียริ่ง 2001 (ประเทศไทย) จำกัด

จากความรู้ความชํานาญและเทคโนโลยี
ซึ่งเราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านวิศวกรรมมาเป็นเวลายาวนานจากประเทศญี่ปุ่น
บริการของเราจะสะท้อนถึงความเป็นเลิศในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน

บริการเกี่ยวกับวิศวกรรมทั่วไปด้านการก่อสร้างโรงงานรวมไปถึงอุปกรณ์ อาคาร ไฟฟ้า สาธารณูปโภค และระบบบําบัดน้ำเสีย

งานโยธา

งานไฟฟ้าและเครื่องมือวัด

งานเครื่องกลและเครืองมือวัด

งานเครื่องบรรจุอัตโนมัติ

งานด้านความปลอดภัย

Buy now