บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เอ็นจิเนียริ่ง 2001 (ประเทศไทย) จํากัด

AJINOMOTO ENGINEERING 2001 (THAILAND) CO., LTD.

เราได้นำมาตรฐานการบริหารจัดการความปลอดภัยตามแบบฉบับของประเทศญี่ปุ่นมาใช้ ยกตัวอย่างเช่น เราได้จัดให้มีการ “ประชุมย่อย” (ในประเด็นความปลอดภัย) ทุกเช้า ในทุกสถานที่ก่อสร้าง เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าในการทำงานของสถานที่ก่อสร้างแต่ละแห่ง ในการประชุมร่วมกับคนงานทุกคน นอกจากนี้แล้ว แต่ละทีมยังจะได้เข้ารับการฝึกอบรบการคาดเดาความเสี่ยงภัย ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องประสานการทำงานเป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้การป้องกันอุบัติเหตุและภัยพิบัติประสบความสำเร็จลงด้วยดี

Buy now