บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เอ็นจิเนียริ่ง 2001 (ประเทศไทย) จํากัด

AJINOMOTO ENGINEERING 2001 (THAILAND) CO., LTD.

บริการเกี่ยวกับวิศวกรรมทั่วไปด้านการก่อสร้างโรงงาน
รวมไปถึงอุปกรณ์ อาคาร ไฟฟ้า สาธารณูปโภค และระบบบําบัดน้ำเสีย

การวางแผนและการออกแบบ

ด้วยความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าเพื่อการสร้างสรรค์งานออกแบบที่ดีที่สุด

  • เรายึดมั่นในความต้องการของลูกค้าโดยใช้มาตรฐานประเทศญี่ปุ่นทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน
  • เราออกแบบเพื่อคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประโยชน์ใช้สอย ความสะดวกในการทําความสะอาด การบริหารจัดการพื้นที่ใช้สอย และการบํารุงรักษา
  • ผ่านเงื่อนไขมาตรฐานตามกฎหมาย การควบคุมงบประมาณ และกรอบระยะเวลาการทํางาน

การผลิตและการก่อสร้าง

คุณภาพ ความปลอดภัย และการบริหารกําหนดการตามแบบฉบับญี่ปุ่น

  • การคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงที่มีประสบการณในท้องถิ่น
  • บริหารจัดการโครงการตามมาตรฐานและความรู้ความชํานาญของ อายิโนะโมะโต๊ะ เอ็นจิเนียริ่ง ประเทศญี่ปุ่น
  • ป้องกันอุบัติเหตุโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
  • รองรับความต้องการสําหรับการออกแบบและผลิตสุขภัณฑ์ การขอรับการสนับสนุนจาก BOI และการออกแบบโซนสะอาดสําหรับ มาตรฐาน GMP สําหรับอุตสาหกรรมอาหาร

สัญญาที่ปรึกษา, สัญญารับเหมารวม และสัญญาบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง

โรงงานผลิต และพัฒนาสาธารณูปโภคสําหรับ ระบบลอจิสติกส์ ฯลฯ
ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร ยา และเคมี เช่น โรงงานอาหารแช่แข็ง ปลาป่น
อาหารปรุงสําเร็จ เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ
– AJEC(T) คือผู้บุกเบิกในการออกแบบระบบ “Central Kitchen System”

Buy now