บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เอ็นจิเนียริ่ง 2001 (ประเทศไทย) จํากัด

AJINOMOTO ENGINEERING 2001 (THAILAND) CO., LTD.

ชื่อองค์กร

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เอ็นจิเนียริ่ง 2001 (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานใหญ่

ชั้น 7 อาคารศรีอยุธยา เลขที่ 487/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

ก่อตั้ง

พ.ศ. 2535

ทุนจดทะเบียน

160 ล้านบาท

ยอดขาย

980 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 2562)

พนักงาน

85 คน (ณ เดือนมีนาคม 2563)
รวมไปถึงพนักงานชาวญี่ปุ่น 6 คนในประเทศไทย

ผู้มีอำนาจลงนาม

คุณอัตสุชิ โอคาดะ, ประธานและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ธนาคารหลัก

มิซูโฮ คอร์ปอร์เรตแบงค์ จำกัด สาขากรุงเทพฯ
ธนาคารโตเกียว – มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ

ผู้ถือหุ้น

อายิโนะโมะโต๊ะ เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น (44%)
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ (56%)
ซึ่งประกอบไปด้วย:
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ติดต่อ

สำนักงานใหญ่ : โทรศัพท์ 0 2248 7221 โทรสาร 0 2248 7223
สำนักงานศูนย์วิศวกรรม : โทรศัพท์ 0 2819 1491 โทรสาร 0 2819 1490

2530 เปิดสํานักงานตัวแทนในกรุงเทพฯ ประเทศไทย

2535 ก่อตั้งบริษัท ไลเฟค (ประเทศไทย) จํากัด ณ กรุงเทพฯ

2544 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เอ็นจิเนียริ่ง 2001 (ประเทศไทย) จํากัด

2559 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 20 ล้านบาท เป็น 160 ล้านบาท

อายิโนะโมะโต๊ะ เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น
อาคารโตเกียว ชั้น 2
5-13-23 คามาตะ, โคโต-คุ
โตเกียว 144-0052 ประเทศญี่ปุ่น
โทรศัพท์ +81 3 5480 5061 โทรสาร +81 3 5714 5441
(คุณยามากุชิ ฝ่ายการตลาด)
www.ajieng.co.jp

Buy now