บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เอ็นจิเนียริ่ง 2001 (ประเทศไทย) จํากัด

AJINOMOTO ENGINEERING 2001 (THAILAND) CO., LTD.

โครงการ

โรงงาน บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ แห่งใหม่ จังหวัดอยุธยา ประเทศไทย

สถานที่ตั้ง

จังหวัดอยุธยา ประเทศไทย

ลูกค้า

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

กำหนดแล้วเสร็จ

มีนาคม 2556 (ตามกำหนด)

ออกแบบรายละเอียด งานก่อสร้าง การผลิต การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์
งานไฟฟ้าและอุปกรณ์ งานติดตั้งและทดสอบเครื่องจักร งานบริหารการก่อสร้าง

การก่อสร้างโรงงานใหม่ที่มีกำลังการผลิต 60,000 ตันต่อปี สำหรับผลิตภัณฑ์อายิโนะโมะโต๊ะ
จากวัตถุดิบกากน้ำตาลและมันสำปะหลัง โดยใช้กระบวนการหมัก

เงินลงทุนทั้งสิ้น 5,390 ล้านบาท (ประมาณ 181.3 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ)

Buy now