บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เอ็นจิเนียริ่ง 2001 (ประเทศไทย) จํากัด

AJINOMOTO ENGINEERING 2001 (THAILAND) CO., LTD.

โครงการ

งานปรับปรุงสายการผลิต โรงงานที่จังหวัดอยุธยา

สถานที่ตั้ง

จังหวัดอยุธยา ประเทศไทย

ลูกค้า

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรซเซ่น ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

กำหนดแล้วเสร็จ

พฤศจิกายน 2555

รื้อถอนสายการผลิตเก่า การวางแผนทั่วไป ปรับปรุงตัวอาคาร
สาธารณูปโภคระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ งานวางท่อ ระบบไฟฟ้า งานติดตั้งอุปกรณ์
งานบริหารการก่อสร้าง งานบริหารความปลอดภัย

รื้อถอนและก่อสร้างสายการผลิตขึ้นมาใหม่หลังได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรซเซ่น ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อสร้างระบบ 2 สายการผลิต
ที่มีขนาดกะทัดรัด สร้างกำลังการผลิตและผลประกอบการได้สูงกว่าเดิม
โดยการลดจำนวนผลิตภัณฑ์ลงจาก 23 ชนิดเหลือเพียง 2 ชนิด อันได้แก่ ไก่นุ่มทอดแช่แข็ง
ผลิตภัณฑ์หลักสำหรับจำหน่ายในตลาดค้าปลีกในประเทศญี่ปุ่น และผลิตภัณฑ์เกี๊ยวซ่า
สำหรับการส่งออกไปยังยุโรปและเอเชีย AFT ยังได้มีการสำรองกำลังการผลิตและพื้นที่ใช้สอย
สำหรับรองรับความเจริญเติบโตของการผลิตในอนาคต

กำลังการผลิต: ประมาณ 7,000 ตันต่อปี

อาคาร: ประมาณ 12,080 ตารางเมตร

งินลงทุนทั้งสิ้น: 694 ล้านบาท (ประมาณ 23.3 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ)

Buy now