บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เอ็นจิเนียริ่ง 2001 (ประเทศไทย) จํากัด

AJINOMOTO ENGINEERING 2001 (THAILAND) CO., LTD.

โครงการ

โรงงานใหม่ในเมืองคาราวางของบริษัท พี.ที. อายิโนะโมะโต๊ะ (อินโดนีเซีย) จำกัด

สถานที่ตั้ง

เมืองคาราวาง ประเทศอินโดนีเซีย

ลูกค้า

บริษัท พี.ที. อายิโนะโมะโต๊ะ (อินโดนีเซีย) จำกัด

กำหนดแล้วเสร็จ

กันยายน 2555

ออกแบบรายละเอียด งานบริหารการก่อสร้าง การผลิตและการจัดหาอุปกรณ์
บริหารงานท่อลำเลียง บริหารงานไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ

โรงงานใหม่ได้รับการก่อสร้างขึ้นเพื่อรองรับความต้องการผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหาร
“Masako®” ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โรงงานใหม่แห่งนี้จะเป็นฐานการผลิตสำหรับ
ภาคตะวันตกของอินโดนีเซียและประเทศมุสลิมในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ
เมื่อรวมกับโรงงานในโมโจเกอร์โต พี.ที. อายิโนะโมะโต๊ะ จะมีกำลังการผลิตเพิ่มสูงขึ้น
50% จากปัจจุบัน

พื้นที่ก่อสร้าง: ประมาณ 167,000 ตารางเมตร

เงินลงทุนทั้งสิ้น: 382.3 พันล้านรูเปีย (ประมาณ 39.4 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ)

* 1 บาท = USD 0.03364, 100IDR = USD 0.0132 (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2556)

Buy now